Biuro Obsługi Kosztorysowej Budownictwa KOSZT-DM

domek

Nasze Biuro Obsługi Kosztorysowej Budownictwa powstało w 1994 roku, dlatego możemy pochwalić się ogromnym doświadczeniem w branży. Obecnie posiadamy dwa oddziały zlokalizowane w województwie małopolskim, a dokładnie w Lanckoronie i Krakowie. Zakres naszego działania nie ogranicza się jednak wyłącznie do rynku lokalnego. Swoją ofertę kierujemy bowiem do klientów z całej Polski.

Od początku prowadzenia działalności zajmujemy się kosztorysowaniem na potrzeby wykonawców, inwestorów i samorządów. Specjalizujemy się w sporządzaniu kosztorysów inwestorskich, powykonawczych i ofertowych na indywidualne zlecenie. Oprócz tego opracowujemy także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz szczegółowe harmonogramy robót.

kalkulator

Kosztorysy inwestorskie

Kosztorys inwestorski pozwala szczegółowo ustalić koszty planowanych robót budowlanych. Inwestor może w ten sposób zweryfikować, czy dysponuje niezbędnym zapleczem finansowym, dlatego taki dokument powstaje jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek wiążących działań.

W trakcie opracowywania kosztorysu inwestorskiego dzielimy inwestycję na poszczególne etapy budowy – od stanu zerowego, przez stan surowy otwarty i zamknięty, aż po prace wykończeniowe i instalacyjne. Każdy z nich wyceniamy szczegółowo, biorąc pod uwagę koszty materiałów i robocizny. Zakres naszych działań zawsze dopasowujemy do indywidualnych oczekiwań zlecającego.

Kosztorysy powykonawcze

Kosztorys powykonawczy sporządzany jest po wykonaniu zleconych robót budowlanych. Przedłożenie takiego dokumentu leży po stronie wykonawcy, ponieważ jest on podstawą do ustalenia i wypłacenia należnego wynagrodzenia.

Takie rozwiązanie rekomendujemy w sytuacjach, kiedy na początku inwestycji nie można dokładnie określić zakresu robót lub jeśli w trakcie wykonywania zlecenia zakres przeprowadzonych prac został zmodyfikowany. Podczas tworzenia kosztorysu powykonawczego bazujemy na informacjach zawartych w dokumentacji projektowej, dzienniku budowy, fakturach VAT oraz umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą.

mężczyzna w garniturze
osoba korzystająca z kalkulatora

Kosztorysy ofertowe

Złożenie kosztorysu ofertowego jest niezbędne w przypadku publicznych przetargów. Dokument ten powinien zawierać szczegółową wycenę, obejmującą zakres prac ujętych w przedmiarze. Jest on podstawą do dalszych rozmów i negocjacji.

Przygotowując kosztorys ofertowy skupiamy się nie tylko na wycenie, ale także na szczegółowym opisie zagadnień kluczowych z punktu widzenia zamawiającego. Nie zawsze cena będzie bowiem kryterium nadrzędnym podczas dokonywania wyboru. Inwestor może zwrócić uwagę także na jakość wykorzystywanych materiałów, współpracę z renomowanymi hurtowniami, zaplecze techniczne oraz wiedzę i kwalifikacje zatrudnianych pracowników.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót to opracowanie, dzięki któremu zamawiający szczegółowo opisuje wymagania dotyczące wykonania poszczególnych robót budowlanych. Konieczność sporządzenia takiej dokumentacji wynika z Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku.

Opracowujemy STWiOR w sposób czytelny i jednoznaczny, dzięki czemu nie pozostawiamy żadnej istotnej kwestii do wolnej interpretacji wykonawcy. Opisujemy właściwości materiałów, wymagania dotyczące realizacji poszczególnych zadań, kryteria oceny prawidłowości wykonania robót oraz szczegóły rozliczenia.

autostrada
pisanie na laptopie

Harmonogram robót

Odpowiednio opracowany i szczegółowy harmonogram robót pozwala usystematyzować plan działania. Dzięki temu inwestycja przebiega sprawnie i terminowo, a inwestor może w uproszczony sposób weryfikować postępy.

Dokumentacja przygotowana przez nasze biuro ułatwia organizację i kontrolę prac niezależnie od etapu budowy. Jest to także pomoc w kwestii zakupu potrzebnych materiałów na czas oraz zarezerwowania niezbędnych maszyn i urządzeń. Harmonogram robót składa się z kilku części – analitycznej, opisowej i graficznej. Ostateczny zarys ustalamy adekwatnie do zakresu robót i stopnia skomplikowania inwestycji.