Kosztorysy ofertowe

schematyKosztorys ofertowy powstaje jeszcze przed przystąpieniem do realizacji zlecenia, na podstawie przedmiaru robót. Ze swojej strony rekomendujemy zlecającym prace budowlane weryfikację propozycji cenowych poszczególnych wykonawców z kosztorysem inwestorskim. Rażąco niskie ceny w porównaniu z wewnętrznym researchem mogą oznaczać, iż wykonawca bazuje na niskiej jakości materiałach oraz zatrudnia niedoświadczonych pracowników, co może rzutować na końcowy efekt.

 

Jak wygląda profesjonalny kosztorys ofertowy?

Kosztorys ofertowy zawiera kalkulację cen poszczególnych prac i materiałów, składających się na inwestycję. Szczegółowo opisujemy poszczególne etapy budowy, dzięki czemu inwestor pozyska dokładne informacje, co otrzymuje w zamian za zaproponowaną stawkę. Warto podkreślić, iż kryterium ceny nie powinno stanowić wartości nadrzędnej. Istotna jest także jakość wykorzystywanych materiałów, poziom zaawansowania technologicznego wykorzystywanego sprzętu oraz doświadczenie pracowników. Są to kwestie, które nierzadko determinują ostateczny wybór oferty.

 

W jakim celu przygotowuje się kosztorys ofertowy?

Przedłożenie takiego kosztorysu budowlanego pozwala wykonawcy brać udział w przetargach i zgłaszać chęć udziału w konkretnym projekcie. Wykonuje się go na życzenie inwestora uwzględniając przekazane przez niego wytyczne. Taki dokument traktuje się jak propozycję wynagrodzenia, która na etapie realizacji może ulec modyfikacji, jeśli zmieni się zakres lub specyfika zleconych robót. Kosztorys ofertowy jest także podstawą do negocjacji.