Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

robotnicySpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, w skrócie STWiOR to opracowanie, które zawiera wszystkie istotne wymagania związane z realizacją zleconych prac budowlanych. Inwestorzy przekazują taką dokumentację wykonawcom, aby jednoznacznie uściślić wszystkie niezbędne kwestie i nie zostawiać nic do wolnej interpretacji. Takie rozwiązanie pomaga w uzyskaniu pożądanego efektu końcowego.

 

Co składa się na specyfikację techniczną?

STWiOR, tworzona w strukturach naszej firmy, zawiera wszystkie istotne elementy związane z zakresem prac. Szczegółowo opisujemy wymagania dotyczące jakości zastosowanych materiałów oraz użytych technologii i sposobu wykonania. Ponadto w dokumentacji uwzględniamy również kryteria oceny prawidłowości realizacji wszystkich robót, które będą pomocne podczas odbioru poszczególnych etapów budowy.

 

Kto może zlecić opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót?

Specyfikacja techniczna jest wymagana przy udzielaniu zamówień publicznych. Kwestia ta jest regulowana Ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku, z której wynika, iż przedmiot zamówienia powinien zostać opisany nie tylko za pomocą dokumentacji projektowej, ale również rzeczonej specyfikacji. Opracowanie pomaga w weryfikacji efektu zakończonych prac i jest podstawą do zlecenia ewentualnych poprawek oraz wypłaty należnego wynagrodzenia.